o nás

onas
Slovenská spoločnosť pre farmako

Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského
Katedra organizácie a riadenia farmácie
Kalinčiakova 8
832 32 Bratislava

email:  ridosova@fpharm.uniba.sk
             sekretariat.ssfe@gmail.com


Slovenská spoločnosť pre farmako

Prihláška za člena

Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku (SSFE)

Priezvisko................................................................ Meno .................................. Tituly ..................................
Rodné číslo............................................/................ Odbornosť .....................................................................
Adresa bydliska................................................................................................... PSČ ....................................
Adresa pracoviska............................................................................................... PSČ ...................................
Funkcia v zamestnaní:......................................................................................................................................
Poštu zasielajte na adresu:
                                                 1. bydliska    Tel............................................... e-mail: ...................................
                                                 2. pracoviska Tel.............................................. e-mail: ..................................
Vzdelanie: Atestácia I.st. z. ............................................................................. v roku......................................
                 Atestácia II.st. z ................................................................................ v roku......................................
                 Nadstavbová atestácia z. ............................................................... v roku.....................................
                                                            z ............................................................... v roku......................................
Som členom týchto spoločnosti SLS
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Doterajšie aktivity v oblasti farmakoekonomiky a liekovej politiky:
(v prípade potreby použite na prílohu osobitný list)
    a, prednášky
    b, články
    c, organizácia podujatí
    d, klinické štúdie s farmakoekonomickými výstupmi
    e, farmakoekonomické štúdie
    d, účasť v pracovných skupinách so zameraním na farmakoekonomiku alebo liekovú politiku
     f, účasť v zahraničných organizáciách/inštitúciách so zameraním na farmakoekonomiku
    g, pracovné alebo osobné kontakty s organizáciami/inštitúciami
    h, ostatné

Súhlasím so Stanovami SSFE

                                                 .................                                ................
                                                   (dátum)                                 (podpis)

 

Slovenská spoločnosť pre farmako

S T A N O V Y

Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku

 

stránka v prestavbe

 

 

 

Slovenská spoločnosť pre farmako

Zámery a ciele Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku (SSFE)

Farmakoekonomika je moderný interdisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá ekonomickými aspektami poskytovania zdravotnej starostlivosti, obvykle vo vzťahu k jej účinnosti. Hlavnými oblasťami záujmu farmakoekonomiky sú  otázky hodnotenia účinnosti klinických štúdií, nákladových štúdií, metodológie, kvality života, liekovej a zdravotnej politiky.
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku v zmysle uvedeného predstavuje odbornú vedeckú spoločnosť, ktorá sa podieľa na rozvoji farmakoekonomiky vo všetkých oblastiach medicíny a zdravotníctva na Slovensku.
V zmysle organizačného poriadku požiadala SSFE o začlenenie do SLS od januára 2004.

Ciele

Cieľom farmakoekonomiky  (FE) je dosiahnutie čo najvyššej odbornej úrovne liečby pri jej všeobecnej dostupnosti a čo najnižšej nákladovosti. Za cieľ na Slovensku si kladie začlenenie farmakoekonomiky do liekovej politiky  SR naplnením:
-    zabezpečenia korektných a komplexných informácií o FE pre vedúcich predstaviteľov a odborníkov MZ SR, zdravotných poisťovní, odborných spoločností, vzdelávacích univerzitných a neuniverzitných inštitúcií, kancelárie WHO, farmaceutických spoločností a ostatných organizácií a inštitúcií;
-    zabezpečenie vzájomnej spolupráce a koordinácie medzi uvedenými ínštitúciami,
-    presadenie reálnej akceptácie v odbornom, profesionálnom a ekonomickom prostredí zdravotníctva ako aj mimo – teda v sociálnej a finančnej sfére;
-    vypracovanie a prijatie základnej slovenskej výkladovej terminológie vo forme terminologického slovníka a detailnejšieho popisu farmakoekonomických   metód analýz;
-    vypracovanie základnej metodiky pre farmakoekonomické štúdie;
-    získanie popdpory pre realizáciu farmakoekonomických štúdií v slovenskom prostredí.

SSFE podnecuje, presadzuje a predkladá návrhy a stanoviská:

-    k otázkam uplatnenia FE v praxi
-    k etickým otázkam uplatnenia FE v praxi
-    k otázkam ďalšieho vzdelávania v otázkach FE
-    k otázkam odbornej spôsobilosti členov SSFE
-    k spolupráci so SZU, ďalšími akademickými pracoviskami a MZ SR pri zabezpečovaní odborného rastu svojich členov a širokej odbornej verejnosti

SSFE podnecuje  a sprostredkováva prenos najnovších vedeckých poznatkov do praxe formou inštitucionálneho a neinštitucionálneho vzdelávania prostredníctvom:
-    organizácie odborných vedeckých podujatí (kongresy, konferencie, sympózia, pracovné dni a kurzy s domácou a zahraničnou účasťou), sprievodné výstavy a firemné sympózia;
-    podporuje účasť svojich členov na odborných podujatiach doma a v zahraničí
-    vydáva pre svojich členov odborné informačné listy;
-    nadväzovaním kontaktov a spoluprácou s odbornými a vedeckými zdravotníckymi organizáciami doma a v zahraničí;
-    uzatváraním dohôd o spolupráci a recipročnej výmene informácií pre svojich členov s partnerskými medzinárodnými organizáciami

 

Slovenská spoločnosť pre farmako

Zoznam členov SSFE SLS

Bernátová Kvetoslava, MUDr.
Bielik Ján, Doc. MUDr. CSc.
Binder Rastislav, PhDr.
Borecký Pavol, MUDr.
Foltán Viliam, Prof. RNDr. CSc.
Foltánová Tatiana, PharmDr.
Gajdošík Ján, MUDr.
Haľko Jozef, MUDr. RNDr.
Holomáň Jozef, Prof. MUDr. CSc.
Hupková Helena, MUDr. PhD.
Chotár Michal,  PharmDr.
Ilavská Adriana, MUDr.
Janeková Etela, MUDr.
Jelčová Laura, MUDr.
Jureček Ľudovít, MUDr.
Kafková  Katarína, MUDr.
Kalečíková Ružena, PharmDr.
Kališ Marián, MUDr.
Klečková Alica, MUDr.
Koreň Branislav, MUDr.
Kožík  Viliam, MUDr.
Krahulec Richard, MUDr.
Krištúfek Peter, Prof. MUDr. CSc.
Kuchárik Oktavian, MUDr.
Lacka Jozef, MUDr. CSc.
Lednár Miroslav, MUDr.
Lukáč Martin, MUDr.
Luknárová Natália, RNDr. CSc.
Majtás Ján, Doc. RNDr. CSc.
Martinec Ľudevít, Doc. RNDr. CSc.
Meľuchová Jana, PharmDr.
Mészáros Vojtech, MUDr. Mgr. MBA
Minárik Juraj, MUDr.
Murín Ján, Prof. Dr. CSc.
Nosáľová Gabriela, Prof. MUDr. CSc.
Novák Igor, MUDr.
Obšitník Branislav, MUDr.
Oleárová Anna, PharmDr.
Pastucha Miroslav, MUDr.
Petrová Magdaléna, MVDr.
Petrzalka Alexandra, PharmDr.
Radová Kornélia, PharmDr.
Raková Mária, RNDr. CSc.
Sedláková  Darina, MUDr. MPH
Schonhauser Boris, PharmDr.
Spitzerová Hana, MUDr.
Stará Dagmar, PharmDr. CSc.
Strachotová Soňa, MVDr. MBA
Svoreňová Alena, MUDr.
Sýkora Juraj, Doc. PharmDr. CSc.
Szalayová Angelika, MUDr.
Šipeky Ján, RNDr.
Šťastný Pavol, Mgr.
Švaňová Ľubica, Ing.
Švejda Ladislav, MUDr. CSc.
Tesař Tomáš, PharmDr. PhD. 
Tomek Dominik, PharmDr.
Trnková Mária, MUDr.
Tvrdoňová Soňa, MUDr. 
Valašek František, Doc. MUDr. CSc.
Vencelová Magdaléna, MUDr.
Višňanský Martin, PharmDr. MBA
Wawruch Martin, MUDr. PhD.

 

Slovenská spoločnosť pre farmako

Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku Slovenskej lekárskej spoločnosti

Štatút udeľovania cien
Slovenskou spoločnosťou pre farmakoekonomiku

Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku (ďalej len SSEF)  v súlade s jej cieľmi a na podporu ďalšieho rozvoja farmakoekonomiky na Slovensku, udeľuje ročne (výročnú) cenu členom Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len SLS) za najlepšiu publikáciu, prednášku , poster a počin v oblasti farmakoekonomiky.

Čl. 1

Cena za najlepšiu publikáciu a prednášku

SSFE môže udeliť cenu za osobitne významnú publikačnú a prednáškovú aktivitu, ktorú jej členovia alebo členovia SLS dosiahli v odbornej vedeckej  publikačnej  a prednáškovej činnosti.

Čl. 2

(1) Návrh na udelenie ceny predkladajú členovia SSFE prostredníctvom výboru SSFE v termíne určenom výborom spoločnosti.
(2) Cena sa odovzdáva pri výročnom podujatí spoločnosti najneskôr do konca ďalšieho roka po jej schválení.
(3)  Cena sa  odovzdáva s  diplomom,  ktorý  podpisuje  predseda SSFE, prípadne aj prezident SLS. Výška ceny sa určuje každoročne podľa článku 6 tohto Štatútu.

Čl. 3

(1) Cenu za najlepšiu publikáciu alebo prednášku možno udeliť ako prejav osobitného uznania najmä autorom alebo spoluautorom za :
    a) prácu, ktorá predstavuje výnimočný prínos v oblasti vedy alebo výskumu v oblasti farmakoekonomiky alebo v oblastiach spojených s farmakoekonomikou,
    b) aktívnu účasť na práci v oblasti metodiky v tejto oblasti  a s dosiahnutím výnimočných výsledkov,
    c) práce, ktoré sa umiestnili na  popredných miestach na celoštátnych alebo medzinárodných odborných podujatiach.
(2) Návrh  na  udelenie  ceny,  ktorý  obsahuje  konkrétne  zhodnotenie výsledkov podľa predchádzajúceho odseku, predkladajú členovia výboru minimálne pätnásť dní pred stanoveným dátumom jej udelenia.
(3) Cenu  udeľuje výbor spoločnosti každoročne,  pri príležitosti výročného alebo iného odborného podujatia.
(4)  Cena sa udeľuje s diplomom,  ktorý  podpisuje predseda spoločnosti a prípadne aj prezident SLS..

Čl. 4

Cena za najlepší  počin

(1) Výbor spoločnosti môže  udeliť  cenu   za  najlepší (najvýznamnejší) počin tomu, koho aktivita v prezentácii farmakoekonomiky v zdravotníckom alebo zdravotníctvu príbuznom odbore bola  vysoko spoločensky ohodnotená najmä z hľadiska:
    a) originálneho prístupu k spracovaniu témy,
    b) prínosu a možnosti praktického využitia získaných výsledkov, resp. poznatkov,
    c) prínosu v oblasti vedy, výskumu a praxe,
    d) prínosu pre rozvoj farmakoekonomiky na Slovensku alebo v zahraničí.
Cena sa môže udeľovať jednotlivcovi alebo kolektívu.
(2) Z predložených návrhov komisia  vyberie najlepšie práce na priznanie ceny.

(3) Návrh  na  udelenie  ceny,  ktorý  obsahuje  konkrétne  zhodnotenie výsledkov podľa predchádzajúceho odseku, predkladajú členovia výboru minimálne pätnásť dní pred stanoveným dátumom jej udelenia.
(4) Cena sa odovzdáva s diplomom, ktorý podpisuje predseda, prípadne aj prezident SLS. 
(5) Cena sa odovzdáva autorovi počinu  pri príležitosti výročného alebo iného odborného podujatia.  Výška ceny sa každoročne určuje v zmysle čl. 6 tohto štatútu.

Čl. 5

Komisia, rokovanie

(1) Komisiu zriaďuje výbor spoločnosti. Komisia  má   5 členov, ktorých  vymenúva  predseda spoločnosti. Členovia komisie zvolia spomedzi seba predsedu.
(2) Členstvo v komisii je nezastupiteľné.
(3) Zasadnutia komisie  sa môže zúčastniť aj zástupca darcu, ktorý poskytuje edukačný grant.
(4) Zasadnutia komisie zvoláva a vedie jej predseda.
(5) Zasadnutia komisie sú neverejné.
(6) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomné dve tretiny jej členov.
(7) Na platné  uznesenie  sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej  väčšiny  prítomných  členov komisie.
(8) V prípade rovnosti hlasov , rozhoduje hlas predsedu komisie.
(9) Žiadosti o udelenie cien, predkladá na rokovanie komisie jej predseda. Rešpektuje pritom poradie, v akom boli zaevidované. Predseda komisie pri predkladaní zabezpečí zachovanie maximálneho stupňa anonymity ich autorov.

Čl. 6

Organizačné zabezpečenie udeľovania cien

(1) Návrhy ocenení, predkladajú výboru spoločnosti jej členovia. Člen si môže osvojiť návrh na ocenenie aj od nečlena SSFE. V takom prípade je táto skutočnosť súčasťou návrhu na ocenenie.
(2) Organizačné  a administratívne  práce  spojené  s  udeľovaním   ceny zabezpečuje poverený člen výboru spoločnosti, ktorý vedie aj evidenciu o udelených cenách. Výšku ceny určuje každoročne výbor spoločnosti. Evidenciu o udelených cenách zasiela aj Sekretariátu SLS.
(3) SSFE uzavrie s poskytovateľom edukačného grantu zmluvu alebo dohodu  o spolupráci za účelom  podpory  rozvoja farmakoekonomiky. Dohoda (zmluva) môže byť uzavretá najmenej na 3 roky.
(5) Poskytovateľ edukačného grantu má právo na zverejnenie tejto skutočnosti vo všetkých súvislostiach, ktoré sa týkajú udeleniu  cien a s nimi spojených edukačných grantov .
(6) Výška edukačného grantu sa odporúča ako minimálna
    a) cena udeľovaná za najlepšiu prednášku (poster) z oblasti farmakoekonomiky je podporená edukačným grantom vo výške 30 000 Sk          
    b) cena udeľovaná  za najlepšiu publikovanú prácu z oblasti farmakoekonomiky je podporená edukačným grantom vo výške 40 000 Sk            
    c) Cena za najvýznamnejší počin v oblasti farmakoekonomiky je podporená edukačným grantom vo výške 40 000 Sk

Čl. 7

Účinnosť

Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia výborom SSEF.
Tento Štatút  bol  schválený  výborom SSFE dňa 26. októbra 2005.

Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.                                          Prof. MUDr. Viliam Foltán, CSc.
      Predseda SSFE                                                             Vedecký sekretár SSFE


V Bratislave dňa 26. októbra 2005

 

kontakt

© 2009 farmakoekonomika